รายการเอกสารนโยบายต่างๆ
นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม ดาวโหลด
นโยบายการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชั่น ดาวโหลด
นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดาวโหลด
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ดาวโหลด
กฎบัตรการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดาวโหลด
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวโหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดาวโหลด
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวโหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาวโหลด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย ดาวโหลด
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวโหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ ดาวโหลด
รายการเอกสารนโยบายต่างๆ
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ดาวโหลด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวโหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ดาวโหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ดาวโหลด
แผนการสืบทอดตำแหน่ง ดาวโหลด
แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ดาวโหลด